הלוואות

מי יכול לבקש הלוואה?
כל יוצא או יוצאת בשאלה שאינם קטינים יכולים לפנות בבקשה להלוואה. קהל היעד של העמותה הוא יוצאים בשאלה, ולא דתיים או חרדים המתלבטים באשר לדרכם.
 
לאן פונים לבקשת הלוואה?
לבקשת הלוואה ניתן לפנות אל וועד העמותה ולהשאיר פרטי התקשרות. אפשר לפנות לוועד בכתובת האימייל omerfund@gmail.com
 
מי מחליט האם לאשר את ההלוואה?
ההחלטה בנוגע לאישור ההלוואה מתקבלת על ידי הוועד לפי שיקול דעתו.
 
מה תנאי ההלוואה?
סכום ההלוואה נקבע על ידי הוועד, אך הוא לא יהיה מעל 3,000 ש"ח. ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים שווים שמספרם ייקבע על ידי הוועד ולא יעלה על 18. הוועד יקבע גם את מועד התחלת התשלומים, שבכל מקרה לא יהיה מעל חצי שנה מעת נטילת ההלוואה.
 
האם יש תנאים לקבלת ההלוואה?
אין תנאים מוקדמים להגשת הבקשה, למעט, כאמור, הדרישה שכל המבקשים יהיה בגירים יוצאים בשאלה. אולם הסיכוי לקבלת הלוואה יגדל ככל שהוועד ישתכנע כי יש באפשרות הלווה להחזיר את ההלוואה. הוועד עשוי להתחשב בשאלה האם מבקשי ההלוואה עובדים ומשתכרים למחייתם, ואף עשוי לבקש מסמכים המעידים על כך (כדוגמת תלושי משכורת). הוועד עשוי גם להחליט להתנות את ההלוואה בהמצאת בטחונות, כגון ערבות. עם זאת, דברים אלה אינם מהווים תנאי מוקדם.
 
איך זה עובד בפועל?
ראשית, כאמור, צריך לפנות אל הוועד. למבקשים יישלח טופס בקשה שאותו עליהם למלא ולהחזיר לוועד. בהמשך התהליך, אחד מחברי הוועד ייצור עמם קשר ובמקרה הצורך ייקבע ראיון. לאחר שיקבל הועד את החלטתו אם לאשר את ההלוואה אם לאו, תישלח הודעה על כך למבקש או למבקשת. אם אושרה הבקשה, יועבר סכום ההלוואה לידי הלווה בהמחאה בנקאית.
להבטחת הפירעון, על הלווים למסור המחאות דחויות כמספר תשלומי החזר ההלוואה. כמו כן על הלווים לחתום על הצהרה כי הם מודעים לכך שבמקרה שלא יעמדו בפירעון ההלוואה יינקטו נגדם הליכי הוצאה לפועל והוצאות הגבייה יחולו עליהם, וכן עליהם לחתום על התחייבות ליידע את העמותה על שינויים בפרטיהם האישיים.